the happy bridge
- De Brug naar een Gelukkiger Leven -

 
     
 

Beleidsplan

 

 

knop home

knop wie zijn wij

knop samenwerking

knop hoe helpt u

 

 

BELEIDSPLAN 2014 - 2015

DOELSTELLING:

 1. Het organiseren van opvang van- en hulp aan kinderen met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking in Candidasa, Oost Bali (IndonesiŽ)
 2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
  1. Het vormgeven en in stand houden  van een onderkomen voor Jembatan Senang in Samuh/Candidasa
  2. Het werven van en opleiden van ter zake deskundig personeel
  3. Het aantrekken van aanvullende paramedische voorzieningen, welke in het belang zijn van het welzijn van de kinderen
  4. Het geven van voorlichting over de handicaps van de kinderen aan ouders en andere belangstellenden

FONDSENWERVING:

De Stichting is volledig afhankelijk van donaties van derden. Om voldoende donaties te verwerven worden de volgende wervingsacties georganiseerd:

 1. Tientjes leden. Deze leden doneren jaarlijks  Ä 10,-- euro per maand.
 2. Incidentele donaties.  Waar mogelijk proberen wij, al of niet via derden,  fondsen beherende instanties als  Rotary clubs, Lions clubs, kerkgenootschappen etc. te interesseren voor het doen van een donatie. Daarnaast ontvangen wij incidentele contante donaties van bezoekers van Jembatan Senang
 3. Het jaarlijks organiseren van een charity dinner in Candidasa
 4. Het exploiteren van een website en een facebook pagina

DESKUNDIGHEID STAF:

Om onze staf van lokale medewerkers te professionaliseren zijn we naast onze eigen deskundigheid mede afhankelijk van stagiaires  en vrijwilligers uit binnen- en buitenland.   Deze krijgen voor hun inzet alleen een vergoeding in de vorm van vacatiegeld en reis- en verblijfkosten, indien zij zich op uitdrukkelijk verzoek van Jembatan Senang moeten verplaatsen.  Stagiaires en vrijwilligers dienen een duidelijk plan van aanpak te presenteren, waarin staat vermeld wat het doel is van hun hulp, op welke wijze zij hun doelstelling denken te verwezenlijken en voor welke periode zij aanwezig zullen zijn.

VERMOGEN:

 1. BESTEDING:

Omdat Jembatan Senang lang lopende verplichtingen heeft m.b.t. het in stand houden van een onderkomen, het voorzien in adequaat materiaal, het financieren van het vervoer van de kinderen en de betaling van de salarissen van de staf is het wenselijk een vermogen aan te houden van maximaal Ä 30.000,--.

 1. BEHEER:

Het vermogen wordt ondergebracht op een betaalrekening en een spaarrekening bij de KNABBANK in NL. De verkregen interest komt volledig ten goede aan de exploitatie van Jembatan Senang.

 1. VERANTWOORDING:

Het bestuur presenteert jaarlijks bij het afsluiten van het financiŽle jaar een financieel overzicht, wat gepubliceerd wordt op de website, conform de bepalingen in de statuten en de voorwaarden voor het verkrijgen van de ANBI status.

 1. In 2015 zal het bestuur een besluit nemen over het aanvragen van de ANBI status.

CONTINUŌTEIT en TOEKOMSTVISIE:
De komende jaren zullen in het teken staan van het in stand houden van dit project en het vinden van opvolgers voor de huidige bestuurders en oprichters van Jembatan Senang. Daarnaast proberen we mensen te interesseren in het opzetten van een vervolgproject in de vorm van een activiteitencentrum voor oudere kinderen en jong volwassenen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking in de regio van Candidasa. 

Naar mate de deskundigheid van de staf toeneemt, zal de staf meer verantwoordelijkheid krijgen en beter in staat zijn de dagelijkse gang van zaken te regelen en daarbij rekening te houden met de individuele eisen van ieder kind. Onderdeel hiervan is ook te bepalen of een kind in het reguliere onderwijs in Bali kan worden geplaatst.

 

 

 
     
 

knop omhoog

 
     
 

laatste wijziging 23-12-2017              © jembatan senang